Chaty a chalupy v Česku a na Slovensku

Chaty a chalupy - Informace o zpracování osobních údajů

- Menu
Hledám objekt v termínu od
do
search
Textové hledání Rozšířené hledání
Úvodní stránkaInformace o zpracování osobních údajů
chaty a chalupy-sk chaty a chalupy-de chaty a chalupy-en chaty a chalupy-pl chaty a chalupy-ru
pocet - popis

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro klienty a zákazníky TOURTREND s.r.o.
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮv souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)


Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí objednávkou zprostředkování ubytování – pobytu prostřednictvím TOURTEND s.r.o. (dále jen „Správce“),

je tento povinen a oprávněn zpracovávat moje osobní údaje a kontaktní údaje, a to konkrétně:

 1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),

 2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),

 3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,

 4. email či telefonní kontakt.


Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení smluvní a účetní evidence, jakož i za účelem další obchodní spolupráce, marketingové podpory a zasílání obchodních sdělení.

Jsem informován/a, že budou výše uvedené údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 6 let ode dne, kdy dojde k realizaci poslední služby ze strany TOURTREND s.r.o. nebo od dodávky posledního obchodního sdělení.

Beru na vědomí, že Správce předává výše uvedené údaje těmto subjektům:

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů

 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,

 • Účetní a daňové kanceláři,

 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,

 • Pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě,

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti,


a to za účelem,

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,

 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,

 • vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou.


Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v průběhu naší vzájemné interakce (například informace, které nám poskytujete při vyplňování formulářů na našich Webových stránkách nebo při telefonické, elektronické či jiné komunikaci). To zahrnuje i informace, které nám poskytnete, když objednáváte naše služby, zadáváte objednávku našich služeb, účastníte se diskusí nebo jiných funkcí sociálních médií na našich webových stránkách, účastníte se soutěže apod. Informace, které nám poskytujete, mohou obsahovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a platební údaje.


Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nemusí dojí k nenavázání smluvní či jiné spolupráce s TOURTREND s.r.o. a smluvní vztah o zprostředkování se společností TOURTREND s.r.o. nevznikne. Jsem dále informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nebo požadavku na jejich výmaz u Správce může dojít k významnému omezení služeb poskytovaných společností TOURTREND s.r.o.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A KONTAKNÍCH ÚDAJŮ


Souhlasím, aby na základě čl. 6 Nařízení zpracoval Správce tyto moje údaje:

 1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),

 2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),

 3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,

 4. email či telefonní kontakt,


a to za účelem

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,

 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,

 • marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou Správce, zasíláním newsletterů, novinek apod.


Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů,

 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,

 • Účetní a daňové kanceláři,

 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,

 • Pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě,

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti.


Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.


Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem nebo jasným projevem vůle elektronickou formou, označením příslušného pole a odesláním objednávky.