Chaty a chalupy v Česku a na Slovensku

Chaty a chalupy - Informace o zpracování osobních údajů

- Menu
Hledám objekt v termínu od
do
search
Textové hledání Rozšířené hledání
Úvodní stránkaInformace o zpracování osobních údajů
chaty a chalupy-sk chaty a chalupy-de chaty a chalupy-en chaty a chalupy-pl chaty a chalupy-ru
pocet - popis

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro klienty a zákazníky TOURTREND s.r.o.
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮv souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)


Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí objednávkou zprostředkování ubytování – pobytu prostřednictvím TOURTEND s.r.o. (dále jen „Správce“),

je tento povinen a oprávněn zpracovávat moje osobní údaje a kontaktní údaje, a to konkrétně:

 1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),

 2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),

 3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,

 4. email či telefonní kontakt.


Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení smluvní a účetní evidence, jakož i za účelem další obchodní spolupráce, marketingové podpory a zasílání obchodních sdělení.

Jsem informován/a, že budou výše uvedené údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 6 let ode dne, kdy dojde k realizaci poslední služby ze strany TOURTREND s.r.o. nebo od dodávky posledního obchodního sdělení.

Beru na vědomí, že Správce předává výše uvedené údaje těmto subjektům:

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů

 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,

 • Účetní a daňové kanceláři,

 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,

 • Pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě,

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti,


a to za účelem,

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,

 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,

 • vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou.Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nemusí dojí k nenavázání smluvní či jiné spolupráce s TOURTREND s.r.o. a smluvní vztah o zprostředkování se společností TOURTREND s.r.o. nevznikne. Jsem dále informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nebo požadavku na jejich výmaz u Správce může dojít k významnému omezení služeb poskytovaných společností TOURTREND s.r.o.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A KONTAKNÍCH ÚDAJŮ


Souhlasím, aby na základě čl. 6 Nařízení zpracoval Správce tyto moje údaje:

 1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),

 2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),

 3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,

 4. email či telefonní kontakt,


a to za účelem

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,

 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,

 • marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou Správce, zasíláním newsletterů, novinek apod.


Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů,

 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,

 • Účetní a daňové kanceláři,

 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,

 • Pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě,

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti.


Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.


Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem nebo jasným projevem vůle elektronickou formou, označením příslušného pole a odesláním objednávky.